Taisyklės

1. Programos naudojimo sąlygos ir taisyklės

1.1. Programa „Būk detektyvas“ yra mobilioji ir internetinė programa, skirta naudoti vartotojams (toliau – Programa)

1.2. Atsisiųsdamas, įsidiegdamas ir naudodamas Programą, Vartotojas patvirtina, jog sutinka su Programos naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei įsipareigoja jų laikytis, o už jų nesilaikymą ar netinkamą laikymąsi prisiima visišką atsakomybę. Kitu atveju yra laikoma, kad Programos vartotojas neturi teisės naudotis Programa. Vartotojai pradėję naudotis, tačiau vėliau nesutikdami su Taisyklių nuostatomis, privalo nedelsiant nutraukti naudojimąsi Programa ir panaikinti ją iš savo įrenginio (-ių).

1.3. Vartotojui yra suteikiama teisė įdiegti Programą į jam priklausantį įrenginį (-ius). Tam tikslui nėra reikalingas Programos savininko ir/ar kūrėjo leidimas.

1.4. Naudotis programa kitais tikslais, nei numatyta šiose Taisyklėse, yra griežtai draudžiama.

1.5. Programos savininkas ir/ar kūrėjas leidžia peržiūrėti Programoje pateikiamą turinį bei duomenis, kelti savo duomenis ar turinį, bet nesuteikia teisės duomenis ir turinį kopijuoti, naikinti, platinti viešai, išskyrus atvejus, kai minėtais duomenimis ar turiniu dalinamasi pačioje Programoje numatytais būdais: naudojantis tam skirtomis Programos funkcijomis, pvz., dalinantis informacija socialiniuose tinkluose.

1.6.  Programos kūrėjas ir/ar savininkas pasilieka teisę Programoje suprogramuoti priemones, apsaugančias nuo neteisėto Programos duomenų panaudojimo.

1.7. Vartotojas bet kuriuo metu gali nutraukti naudojimąsi Programa.

 

2. Vartotojo atsakomybė

2.1. Vartotojas naudojimosi Programa laikotarpiu prisiima visą riziką, susijusią su sąžiningu, teisėtu ir saugiu Programos bei joje esančių duomenų naudojimusi.  

2.2. Atsižvelgiant į tai, kad vartotojai gali kelti duomenis į Programą, todėl kūrėjai ir/ar savininkai nesuteikia tiesioginių, netiesioginių ar numanomų garantijų už Programos arba duomenų išsamumą, teisingumą, tikslumą, atitiktį konkrečiam naudojimo tikslui ar poreikiams ir veikimo stabilumą. Tokiu būdu Programos kūrėjai ir/ar savininkai bei teikėjai yra atleidžiami nuo atsakomybės už bet kokią Vartotojams sukeltą tiesioginę ar netiesioginę žalą ir nuostolius, atsiradusius dėl Programos ar joje esančių domenų naudojimo arba negalėjimo jais naudotis.

2.3. Vartotojas įsipareigoja naudoti Programą sąžiningai bei teisėtai. Pažeidus šias Taisykles, atsakomybė taikoma vadovaujantis norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

2.4. Vartotojai keldami informaciją bei duomenis į Programos turinį, išimtinai atsako už jų keliamos informacijos ar duomenų autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimus bei pilnai prisiima už tai kylančią atsakomybę ir atlyginą žalą bei nuostolius, jeigu tokie kilo.

 

3.1. Vartotojo duomenys

3.1. Programa nerenka ar kitaip nesaugo Vartotojo asmens duomenų, išskyrus Vartotojo elektorinio pašto adresą, kurio rinkimą bei saugojimą Vartotojas leidžia įdiegdamas programą.

 

4. Bendrosios nuostatos

4.1. Programos savininkai ir/ar kūrėjai pasilieka teisę vienašališkai keisti šias Taisykles ir pasinaudoti teise nutraukti Programos veikimą, jei vartotojas nesutinka su Taisyklių pokyčiais.

4.2. Programos kūrėjas ir/ar savininkas pasilieka teisę vienašališkai keisti Programos veikimo ir informacijos apdorojimo principus.

 

Vartotojas, pasirašydamas šias taisykles, patvirtina, kad jų turinį, pasekmes ir atsakomybę už jų laikymąsi suprato, prisiima ir ketina savo pareigas tinkamas, atsakingai ir sąžiningai vykdyti.